четврток, 17 март 2011

Од семинарот во Кавадарци


Денес, во кино-салата на Домот на културата во Кавадарци, се одржа семинар за наставниците по Македонски јазик, Историја, Ликовно и Музичко, од основните училишта во Струмица, Гевгелија, Дојран и се разбира - градот домаќин, Кавадарци. Советниците по овие предмети, им ги презентираа на наставниците новините за користењето на информатичката технологија во наставата.


Советничката по Македонски јазик, м-р Блага Панева, ни објасни  како треба да се користат новите апликации од областа на народното творештво за митови, легенди и преданија. Интересно е што содржините, покрај можноста за читање, можат и да се слушаат, а постои можност и за самооценување.